HUISREGLEMENT
Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met deze huisregels.
Aanwijzingen de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het evenemententerrein en in de directe omgeving te allen tijde opgevolgd te worden.

TOEGANG ONDER INVLOED
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

NIX18
Alcoholische drank en tabak mag niet verkocht worden aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij uw legitimatie vragen.

TOEGANG
Om toegang te krijgen tot de Kerstmarkt Fluweelengrot dient u in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.

TOEGANGSCONTROLE
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Men mag verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings-) personeel dienen direct opgevolgd te worden.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, (huis)dieren, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels.
Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie

DIEFSTAL EN VERLIES
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen.

EHBO
Binnen het evenemententerrein zijn twee EHBO-posten en twee AED’s Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de bezoekers nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we u rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

ROKEN
Binnen de Kerstmarkt Fluweelengrot geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.